SÖK:

Stockholmsregionens Försäkring AB

Försäkringspolicy

Det uttalade målet med SRF är att säkerställa en möjlighet för att långsiktigt och stabilt till så förmånliga villkor som möjligt meddela försäkring för kommunerna och deras bolag och stiftelser. Då vi är ett s.k. captive-bolag så arbetar vi uteslutande med våra ägares risker utan att behöva ta hänsyn till hur den generella fösäkringsmarknaden uppför sig vid ett givet tillfälle, och vi försäkrar generellt allt våra kunder äger och gör.

Vår huvudprincip är att försäkring tecknas i syfte att skydda kommunens ekonomi mot oförutsedda stora påfrestningar till följd av olika typer av skadehändelser. Försäkringslösningar ska utformas så att de samverkar med och stödjer den kommunala riskhanteringen. Det innebär bl.a. att skadeutfall, riskexponering och skyddsnivå ska påverka premiesättning, självrisker och omfattning i enlighet med överenskomna gemensamma modeller. Det ger vidare en möjlighet att uppnå en samlad bild av såväl riskexponeringar som uppkomna skador, vilket gör att anpassade råd för skadeförebyggande och skadebegränsande åtgärder kan framtas.

Försäkringsverksamheten inom kommunen och mellan ägarna ska vara samordnad för att nå ett effektivt utnyttjande av kapital, betalningsförmåga och rationella betalningsströmmar. Samordningen av alla försäkringsfrågor ska ske genom SRF och samtliga försäkringar som kommunen har behov av ska tecknas med SRFs medverkan. Beslut om försäkringar ska fattas av ledningen i enlighet med rådande delegationsordning efter samråd med SRF, som ska tillhandhålla försäkringar och vid behov ta fram underlag för beslut om för ägarna gemensamma försäkringslösningar. Köp av externa försäkringar ska minimeras, dock kan SRF när så befinns fördelaktigt placera försäkring hos externt försäkringsbolag.

Den fullständiga riskhanterings- och försäkringspolicyn hittar ni här.PDF

 

| Stockholmsregionens Försäkring AB  |  Wallingatan 33  |  111 24 Stockholm  |  Organisationsnummer: 516406-0641  |