SÖK:

Stockholmsregionens Försäkring AB

Ansvarsförsäkring

Försäkrad verksamhet är all verksamhet som försäkringstagaren bedriver, anordnar eller medverkar i, dock endast till den del försäkringstagaren ansvarar för detta

Ansvar - person- eller sakskada

Försäkringen ersätter skadestånd i samband med inträffad person- eller sakskada, där kommun/stad har varit vållande.

Försäkringen gäller också för ren förmögenhetsskada i samband med fel begångna vid myndighetsutövning eller vid fel begångna vid upphandling enligt Lagen om Offentlig Upphandling (LOU).  Försäkringsbrevet beskriver vilka ansvarsskador som är försäkrade, försäkringsbelopp samt självrisk. Ytterligare information finns att tillgå i Allmänna försäkringsvillkor Ansvarsförsäkring SRF 30:4PDF

| Stockholmsregionens Försäkring AB  |  Wallingatan 33  |  111 24 Stockholm  |  Organisationsnummer: 516406-0641  |