SÖK:

Stockholmsregionens Försäkring AB

Olycksfallsskador 2012 och tidigare

För skador som har inträffat tidigare än 1 januari 2013 gäller nedanstående.

Skadeblankett OlycksfallPDF (ERV)

I händelse av en tandskada skall även denna blankett fyllas i:
Bilaga TandskadaPDF (ERV)

Skadeanmälan skickas till:
ERV
Box 1
172 13 SUNDBYBERG
Fax 0765 314520
Tfn 0770 456900

Åtgärder vid skada
Uppsök läkare eller tandläkare som är ansluten till försäkringskassan.
Spara alla kvitton.
Behov av taxi till och från skolan pga olycksfallet skall vara styrkt med ett intyg från behandlande läkare. Av intyget skall framgå under vilken tid taxi beviljats. Innan taxiresorna till och från skolan beställs skall ERV kontaktas för bekräftelse. Sänd intyget i samband med skadeanmälan via e-post eller per post. Efter bekräftelse från ERV kan beställning av taxiresor göras.
Skadeanmälan skall göras via ovanstående skadeblankett som skickas till ERV via fax eller per post.

| Stockholmsregionens Försäkring AB  |  Wallingatan 33  |  111 24 Stockholm  |  Organisationsnummer: 516406-0641  |