SÖK:

Stockholmsregionens Försäkring AB

Regress

Enligt kommunallagen, som gäller båda för de kommunala förvaltningarna och de kommunala bolagen, får kommuner ha hand om sådana angelägenheter av allmänt intresse som har anknytning till kommunens område eller deras medlemmar och som inte skall skötas av någon annan. En kommun eller ett kommunalt bolag får inte gynna enskilda utan särskilt lagstöd, vilket även innebär att en kommun eller ett kommunalt bolag inte får efterge en rätt som man har.

Om SRF, efter en noggrann juridisk analys, kommer fram till att bolaget har en fordran på en enskild som t ex har förorsakat en brand i en byggnad eller vållat en vattenskada, är bolaget skyldigt att kräva in denna fordran. Om så krävs måste bolaget väcka tala vid domstol för att driva in sin fordran. 
 
I bedömningen om kravet skall drivas mot enskild bör även beaktas vad som anges i reglerna om ekonomisk förvaltning: "Indrivning av en fordran får avbrytas om ytterligare indrivningsförsök är utsiktslösa eller inte är försvarliga med hänsyn till kostnaderna och inte krävs från allmän synpunkt."
 
Återkrav av utgiven ersättning skall ske från den som är ansvarig för skadan och vid dubbelförsäkring (där en och samma risk är försäkrad hos två eller flera bolag) hos det eller de bolag där försäkring finns för den aktuella risken.

| Stockholmsregionens Försäkring AB  |  Wallingatan 33  |  111 24 Stockholm  |  Organisationsnummer: 516406-0641  |